Mô tả

Công suất danh nghĩa – PMPP (Wp) 275 280 285
Phân loại lớp Watt – (W) 0 / + 5 0 / + 5 0 / + 5
Điện áp danh định – VMPP (V) 31,6 31,8 32,0
Dòng điện danh định – IMPP (A) 8.71 8.82 8.92
Điện áp mở mạch – VOC (V) 38.2 38.4 38.6
Dòng ngắn mạch – ISC (A) 9.28 9.39 9.40
Hiệu quả bảng hiệu (%) 16.5 16.8 17.1